Thư mời chào giá số 1457 ngày 10/11/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu thuê Đơn vị tư vấn giám sát gói thầu: Cải tạo, sửa chữa năm 2020 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương bằng nguồn thu viện phí.